Erev Rosh Hashanah Seder (Zoom)

7:30 pm - 8:30 pm