Sunset Shabbat/Chanukah)

23 Dec @ 6:00 pm - 7:30 pm